• En forkjøpsrett faller bort etter senest 25 år. Høyesterett har nå slått fast at det gjelder et unntak fra dette i festeforhold. Saken gjaldt en tomt i Bogstadveien i Oslo, hvor fester hadde oppført et næringsbygg. Partene hadde avtalt forkjøpsrett for bortfester ved overføring av......

  • Ny dom fra Høyesterett viser at det skal mye til før en kjøper av en eiendom kan kreve erstatning av den kontrollansvarlige etter plan- og bygningsloven. Den kontrollansvarlige for oppføring av en enebolig med separat hybelleilighet hadde gitt uriktige opplysninger til kommunen om brannskille mellom......

  • Rundskrivet skal gjøre det lettere å sette seg inn i reglene om hvor mye en landbrukseiendom kan selges for. Ved salg av landbrukseiendom, skal det i mange tilfeller legges vekt på om den avtalte prisen er for høy. Reglene om dette fremgikk tidligere av seks......

  • Vi søker dyktig og engasjert advokat. Vi kan tilby et godt fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling, og legger til rette for at våre ansatte skal kunne kombinere jobb og familieliv. Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende advokatbevilling. Les hele stillingsannonsen på www.advokatjobb.no.......

  • Foredraget gjelder Høyesterett sin sak HR-2017-716-A , hvor vårt firma representerte en av partene. Advokat Horntvedt vil redegjøre for faktum og rettslige spørsmål i dommen, som gjaldt grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Foredraget holdes på møte i Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett torsdag 31. august i......

  • Når festerens rett til forlengelse følger av avtalen, kan bortfestere ha rett til oppregulering av festeavgiften. Det skriver Justistepartementet i et brev til Norges Bondelag. Mange festeavtaler er inngått på åremål, med avtalt rett til forlengelse for festeren. Dette omtales gjerne som «rullerende» festeavtaler. Mange......

  • Stortinget har bestemt at kravet til dyrka jord skal økes til 35 daa. Dagens krav er 25 daa. Endringen gjelder fra 1. september 2017. Stortinget har også vedtatt endringer i jord- og konsesjonsloven. Endringene omfatter heving av arealgrensene for konsesjonsplikt og boplikt, endringer i reglene......

  • Grunneiere som ikke oppregulerer i år, risikerer å måtte vente i 30 år. Dersom festeavtalen ble forlenget på uendrede vilkår i perioden 1.1.2006 til 1.7.2015, må bortfester i mange tilfeller fremsette krav om økning av festeavgiften innen 1.1.2018. Se endringslov til tomtefesteloven del 2, nr.......

  • Kartverket åpner for elektronisk tinglysning. Tinglysning kan nå skje når som helst på døgnet. I første omgang vil systemet brukes av eiendomsmeglere og banker. I neste fase vil det bli mulig for boligkjøperne å tinglyse «rett fra stua». Det er gjort en samfunnsøkonomisk analyse som......