• All
  • Landbruk
  • Odel
  • Tomtefeste
  • Ukategorisert

Når festerens rett til forlengelse følger av avtalen, kan bortfestere ha rett til oppregulering av festeavgiften. Det skriver Justistepartementet i et brev til Norges Bondelag. Mange festeavtaler er inngått på åremål, med avtalt rett til forlengelse for festeren. Dette omtales gjerne som "rullerende" festeavtaler. Mange festere...

Stortinget har bestemt at kravet til dyrka jord skal økes til 35 daa. Dagens krav er 25 daa. Endringen gjelder fra 1. september 2017. Stortinget har også vedtatt endringer i jord- og konsesjonsloven. Endringene omfatter heving av arealgrensene for konsesjonsplikt og boplikt, endringer i reglene for...