Det blir færre odelseiendommer

Stortinget har bestemt at kravet til dyrka jord skal økes til 35 daa. Dagens krav er 25 daa. Endringen gjelder fra 1. september 2017.

Stortinget har også vedtatt endringer i jord- og konsesjonsloven. Endringene omfatter heving av arealgrensene for konsesjonsplikt og boplikt, endringer i reglene for priskontroll ved erverv av skog mv, endringer i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter, endringer i driveplikten, og hjemmel for mer effektiv behandling ved krav om tilbakebetaling av uberettiget utbetalt tilskudd

Du finner mer informasjon på Landbruks- og matdepartementet sine nettsider.