Viktig uttalelse om oppregulering av festeavgift

Viktig uttalelse om oppregulering av festeavgift

Når festerens rett til forlengelse følger av avtalen, kan bortfestere ha rett til oppregulering av festeavgiften. Det skriver Justistepartementet i et brev til Norges Bondelag.

Mange festeavtaler er inngått på åremål, med avtalt rett til forlengelse for festeren. Dette omtales gjerne som «rullerende» festeavtaler. Mange festere har hevdet at bortfester ikke har rett til oppregulering av festeavgiften ved utløpet av åremålet.

Avtalen kan for eksempel være inngått for 40 år, med rett for bortfesteren til å forlenge den for ti år av gangen. Spørsmålet har vært om bortfester har kunnet kreve oppregulering av festeavgiften etter 40 år.

På spørsmål fra Norges Bondelag, har Lovavdelingen i Justisdepartementet svart at «det klare utgangspunktet» må være at slike avtaler omfattes av § 33 i tomtefesteloven om forlengelse og rett til oppregulering av festeavgift. Det innebærer at bortfester vil kunne ha rett til å øke festeavgiften ved utløpet av åremålet, selv om det ikke står noe i kontrakten om dette.

§ 33 gjelder kun for bolig- og fritidshus. Uttalelsen gjelder dermed ikke for næringsfeste.

Lovavdelingen sine uttalelser er ikke bindende for domstolene, men tillegges ofte stor vekt. Uttalelsen gir dermed viktig støtte til bortfestere som har inngått slike «rullerende» kontrakter.