Rundskrivet skal gjøre det lettere å sette seg inn i reglene om hvor mye en landbrukseiendom kan selges for. Ved salg av landbrukseiendom, skal det i mange tilfeller legges vekt på om den avtalte prisen er for høy. Reglene om dette fremgikk tidligere av seks forskjellige...

Foredraget gjelder Høyesterett sin sak HR-2017-716-A , hvor vårt firma representerte en av partene. Advokat Horntvedt vil redegjøre for faktum og rettslige spørsmål i dommen, som gjaldt grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Foredraget holdes på møte i Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett torsdag 31. august i Landbrukets hus...

Stortinget har bestemt at kravet til dyrka jord skal økes til 35 daa. Dagens krav er 25 daa. Endringen gjelder fra 1. september 2017. Stortinget har også vedtatt endringer i jord- og konsesjonsloven. Endringene omfatter heving av arealgrensene for konsesjonsplikt og boplikt, endringer i reglene for...