Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Lovendring

Endringer i Eierseksjonsloven

Foto: 

Ny eierseksjonslov ble vedtatt 16. juni 2017 med ikrafttredelse 1. januar 2018. Det er i april 2019 vedtatt endringer i loven. Regelendringene trår i kraft pr. 1. januar 2020.

Korttidsutleie (Airbnb):

Med kortidsutleie menes leie inntil 30 døgn. Etter lovendringen trer i kraft vil det settes en grense for rett til kortidsutleie av leiligheter som omfattes av eierseksjonsloven til 90 døgn pr. år. Kortidsutleie er i loven definert som utleie inntil 30 døgn.

I vedtektene til det enkelte sameie kan grensen for kortidsutleie settes til totalt 120 døgn pr. år.

Ved brudd på regelen om kortidsutleie kan styret i eierseksjonssameiet gi pålegg om salg, forutsatt at misligholdet er vesentlig.

Begrensingen i adgangen til å kjøpe flere enn to leiligheter i eierseksjoner som omfattes av eierseksjonsloven:

I eierseksjonsloven er det allerede i dag begrensninger i forhold til hvor mange leiligheter en person kan eie i et eierseksjonssameie, jf. lovens § 23. En person kan eie inntil to seksjoner i et eierseksjonsameie. Endringen medfører at forbudet mot kjøp av flere enn to boligseksjoner i et sameie utvides til å omfatte såkalte indirekte erverv, dvs. kjøp av boligseksjoner gjennom nærstående, kjøp av selskaper og kjøp av boligseksjoner ved bruk av flere datterselskaper, jf. aksjeloven § 1-5, jf. § 1-3.

Det er i loven inntatt en overgangsbestemmelse hvor det fremkommer at de nye reglene ikke vil komme til anvendelse for avtaler som er inngått før loven trer i kraft. Dette gjelder selv om avtalene ikke er gjennomført, dvs. overdragelsen ikke er tinglyst pr. 1. januar 2020.
Brudd på begrensingen som gjelder kjøp av antall leiligheter vil først og fremst kontrolleres av Kartverket ved tinglysning av skjøtet. Skjer det ingen hjemmelsoverføring, er det styrets ansvar å kontrollere dette. Styret kan gi pålegg om salg og frata seksjonseieren stemmeretten fra og med kjøp av den tredje seksjonen i sameiet.

To- seksjonsregelen gjelder eierskap i det samme sameie og er ikke til hinder for eierskap til mange leiligheter i ulike sameier.

Eierskiftegebyr:

Gebyret skal dekke de omkostningene sameiet har i forbindelse med et eierskifte og godkjenning av ny kjøper. Etter lovendringen kan gebyret maksimalt settes til 4 x G. Gebyret belastes selger. Eierskap, bruk eller eierskiftegebyr i strid med lovendringen og som er etablert før endringene trer i kraft rammes ikke av de nye bestemmelsene.

No items found.