Sak

Mer forvirring om tomtefeste

Foto: 

Lagmannsretten hadde avgjort at bortfester skulle betale om lag 334 millioner kroner for å overta et bygg etter at festetiden var utløpt. Høyesterett har nå opphevet avgjørelsen – uten å avgjøre hvordan lagmannsretten skulle ha fastsatt prisen.

Saken gjaldt Zachariasbryggen i Bergen, en av byens mest attraktive tomter. Festeforholdet opphørte i 2015. Lagmannsretten hadde beregnet prisen bortfester skulle betale fester for bygget ved å beregne den fremtidige avkastningen bygget ville gi, neddiskontere, og deretter trekke fra tomteverdien. Et flertall i Høyesterett på tre dommere har nå avgjort at dette var feil måte å fastsette prisen på, og sendt saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

Her kan du lese advokatfullmektig Kjetil Linde Holo sin kommentar til dommen i Bergens Tidende.

Høyesterett har ikke sagt noe klart om hvordan lagmannsretten skulle ha fastsatt prisen. Det står heller ikke noe klart om dette verken i lovteksten eller i de såkalte forarbeidene til loven. Dermed er det grunn til å tro at Gulating lagmannsrett vil få en vanskelig oppgave når de nå må fastsette prisen på nytt.

***

Dersom du har behov for bistand i sak om tomtefeste, kan du ta kontakt med vårt sentralbord på 69 16 23 23. Du kan også ta direkte kontakt med en av våre kontaktpersoner innenfor tomtefeste.